Algemene Voorwaarden

Uw oase van rust na een hectische dag

ALGEMENE VOORWAARDEN HOVENIERSBEDRIJF SONETTA 

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die aan Hoveniersbedrijf Sonetta de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van goederen.

2. Hovenier: Hoveniersbedrijf Sonetta.

3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en hovenier tot het uitvoeren van werkzaamheden.

4. Werkzaamheden:

a. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

b. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel buiten als binnen.

c. Het leveren van goederen voor de onder a. en b. genoemde werkzaamheden.

5. Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden ten een van te voren overeengekomen prijs.

6. Uurloon: de vergoeding voor het uitvoeren van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden geldene loonregelingen voor het hoveniersbedrijf, verhoogd met de opslagpercentages voor sociale lasten , bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever worden het totaal aantal uren in rekening gebracht, dat men voor hem werkzaamheden is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot de uitvoering van werk en/of koop van materialen tussen opdrachtgever en hovenier waarop hoveniersbedrijf Sonetta deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voorzover deze voorwaarden niet door beide partijen schriftelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien één of meerder bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn en/of nietig worden verklaard blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Hovenier en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen over te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 De offerte/het aanbod

1. Voordat een offerte tot stand komt, verplicht de ondernemer zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het verband houdende relevante informatie. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van hovenier deze informatie te verstrekken.

2. Hovenier brengt de offerte schriftelijk uit.

3. De offerte is voorzien van een dagtekening en kan niet worden herroepen gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst, tenzij in de offerte anders is bepaald.

4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren goederen op basis van de in lid 1 genoemde en verstrekte informatie aan hovenier. De omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goed beoordeling van de offerte door opdrachtgever mogelijk te maken.

5. Hovenier behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven eigendom van hovenier en mogen zonder zijn schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt tenzij schriftelijke toestemming is verleend en/of tekenkosten of overdracht van auteursrechten in rekening zijn gebracht.

6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hovenier wordt verleend, zal de offerte compleet en met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsten binnen 14 dagen na de beslissing aan hovenier worden retour gezonden.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan hovenier betalen in geval de hovenier wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.

8. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.

9. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de methode welke wordt gehanteerd (aangenomen werk).

10. Bij werkzaamheden waarvan de omvang niet volledig kan worden bepaald kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

Artikel 4 De overeenkomst

1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van onbepaalde werkzaamheden en/of van koop of verkoop van goederen (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding is, uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling, bij voorkeur schriftelijk.

2. Overeenkomst tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden voor de offertedatum.

3. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt danwel terugzendt aan de hovenier, uiterlijk 14 dagen na offertedatum.

4. Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte, behoudens tegenbewijs door de consument, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomene.

5. In dit geval maakt de hovenier de offerte opnieuw op en zijn de leden 2. en 3. vervolgens opnieuw van toepassing.

6. De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de consument er mee instemt, danwel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen 10 dagen na offertedatum.

7. Kennelijke fouten of vergissingen in de offerte, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en vermelde gegevens binden de hovenier niet.

8. Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermee akkoord.

Artikel 5 Prijzen en prijswijzigingen

1. De prijs die de opdrachtgever moet betalen, wordt vooraf overeengekomen en is inclusief BTW tenzij de opdrachtgever geen particuliere persoon is. Eventuele emballagekosten, vervoerskosten en/of bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden tegen kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden reeds zijn verstreken maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij goederen reeds zijn besteld en annuleringskosten aan hovenier is rekening worden gebracht.

3. Lid 2 is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet alsmede de CAO voortvloeien. Deze worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 6 Wijzigingen in aangenomen werk en overeenkomst Wijzigingen in het aangenomen werk, de overeenkomst waaronder afwijkingen in de algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeenkomen en vastgelegd in/of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

Artikel 7 Leveringen

1. Hovenier staat ervoor in dat de verkochte goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Indien in het kader van de overeenkomst grond, teelaarde, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal wordt geleverd, zijn deze conform de wettelijke eisen en afgestemd op bestemming en/of gebruiksdoel.

2. Voor zover de gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen opdrachtgever en hovenier een vaste of vermoedelijke levertijd afspreken.

3. Bij overschrijden van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan vijf dagen heeft de ondernemer het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de opdrachtgever af te spreken. De nieuwe overeengekomen termijn is gelijk aan de oorspronkelijk met een maximum van zes weken.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe overeengekomen termijn heeft de opdrachtgever het recht zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

5. Indien naar het oordeel van de hovenier de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren.

Artikel 8 Oplevering

1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan door de hovenier een mededeling daarvan is gedaan.

2. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier/groenvoorziener daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 9 Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:

1. De hovenier zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

2. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de opdrachtgever – desgewenst separaat – in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Betalingen

1. Betalingen vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door de hovenier geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, moet deze betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op een daartoe aangegeven bankrekening plaatsvinden.

3. Bij een koop en verkoopovereenkomst heeft de hovenier het recht vooruitbetaling van het bedrag te eisen. Deze bedraagt maximaal 50% van de totaalprijs.

4. Indien een bedrag niet na de overeengekomen datum voldaan is, is de opdrachtgever in verzuim. Hovenier zend na het verstrijken van de overeengekomen datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.

5. Na de verstreken datum van de betalingsherinnering brengt hovenier over het factuurbedrag of het niet betaalde deel daarvan een rente in rekening welke gelijk is aan de wettelijke rente.

6. Alle kosten voortvloeiende uit niet, of niet-tijdige betaling zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud Alle geleverde goederen blijven eigendom van de hovenier zolang deze niet danwel niet-geheel zijn betaald.

Artikel 12 Klachten en wanprestaties

1. Klachten van zichtbare gebreken zijn ontvankelijk indien deze uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk zijn ontvangen voorzien van een volledige en duidelijke omschrijving van het gebrek.

2. Voor onzichtbare gebreken geldt dat de klacht ontvankelijk is als deze binnen 14 dagen doch uiterlijk 6 weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering of de levering van goederen is schriftelijk is ingediend en voorzien van een volledige en duidelijke omschrijving.

3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van de uitvoering van het werk of levering van de goederen in acht heeft

genomen. Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. In geval van beschadigingen wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee dagen na aflevering bij de hovenier hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument wordt geacht de goederen te accepteren. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

2. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen te beperken.

3. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven een beroep is gedaan.

4. Hovenier geeft 3 maanden garantie op alle door hem/via hem geleverde en verwerkte levende materialen en 12 maanden garantie op alle door hem/via hem geleverde en verwerkte dode materialen. In een enkel voorkomend geval kunnen deze materialen onzichtbare gebreken hebben, die eerst na verloop van enige weken zichtbaar worden. Klachten over deze materialen dienen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk en aangetekend bij hovenier te worden ingediend uiterlijk binnen 4 weken na oplevering. Indien een klacht zichtbaar en aantoonbaar gegrond is, zal hovenier kosteloos de klacht herstellen. Indien een klacht na de voornoemde termijn van 4 weken wordt ingediend of pas enkele maanden later zichtbaar wordt, zullen volgens de garantiebepalingen de levende en/of dode materialen kosteloos vervangen of omgeruild worden. De in dit kader te verrichten werkzaamheden zullen normaal tegen het daarvoor dan geldende uurtarief, inclusief reistijd, aan opdrachtgever worden berekend.

5. De hovenier is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt beperkt tot maximaal het bedrag per gebeurtenis welke wordt gedekt door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of beroepen, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 14 Overmacht

1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden , geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan drie maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van de het werk/levering en de totaalprijs.

2. Indien naar het oordeel van de hovenier en de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft de hovenier het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken. Hierbij heeft de hovenier het recht de aanplant nadat de omstandigheden zoals hierboven zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

3. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier/groenvoorziener niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

4. De opdrachtgever vrijwaart de hovenier voor aanspraken van derden jegens de hovenier indien de hovenier/groenvoorziener schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de hovenier bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

Artikel 15 Forumkeuze Terzake van alle geschillen tussen Hoveniersbedrijf Sonetta en opdrachtgever verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, waaronder begrepen de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomsten, is -tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter- de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, ook in gevallen van kort geding, bevoegd. Artikel 16 Slotbepaling Deze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van Hoveniersbedrijf Sonetta zijn

op 15 december 2009 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Den Haag